Хороскоп 10 февруари: Труден ден чака 3 зодии

Днес е щас­тлив ден за Овните, а Раците са неп­ри­лич­но лю­бо­пит­ни и има ве­роя­тност да се зле­пос­та­вя­т

ОВЕН Днес ви е щас­тлив ден, въп­ре­ки че ще се раз­гне­ви­те от пре­ка­ле­на­та на­ме­са на парт­ньор в дей­нос­тта ви. Вие са­ми сте му да­ли карт­бланш, но днес е по-доб­ре да па­ри­ра­те лю­бо­питс­тво­то и не­дис­крет­нос­тта му. Спо­кой­но­то ви по­ве­де­ние вну­ша­ва ав­то­ри­тет и ще има­те пол­зот­во­рен ден. Мно­го пе­че­лив­ши ще са кон­так­ти­те и про­тек­ции­те ви.

ТЕЛЕЦ Някои Тел­ци имат на­ме­ре­ние да пъ­ту­ват, но не раз­чи­тай­те на прия­те­ли днес, за­що­то има гол­яма ве­роя­тност да про­пад­нат пла­но­ве­те ви. Ако са свър­за­ни с фи­нан­си, ра­зо­ча­ро­ва­ние­то ви ще бъ­де гол­ямо. На­ла­га се да объ­рне­те вни­ма­ние на парт­ньор­ски­те си взаи­моот­но­ше­ния, някой мно­го се ин­те­ре­су­ва от връз­ки­те ви, а то­ва е не са­мо оби­дно, но и вред­но.

БЛИЗНАЦИ Вие сте ене­ргич­ни хо­ра и ба­зи­рай­ки се на ак­тив­нос­тта си, днес ще има­те един ус­пеш­на и пол­зот­вор­на съ­бо­та. Дон­якъ­де ще ос­та­не­те ра­зо­ча­ро­ва­ни от фи­нан­со­ви и слу­жеб­ни де­ла, въз­мож­но е някой да ви „под­ли­ва во­да“. Денят е мно­го до­бър за об­щес­тве­на из­ява на Близ­на­ци, чия­то про­фе­сия е ба­зи­ра­на на твор­чес­ки ин­те­лект. Някои ще имат по­се­ще­ние от прия­тел.

РАК Днес сте неп­ри­лич­но лю­бо­пит­ни и има ве­роя­тност да се зле­пос­та­ви­те. Въз­мож­на е пром­яна във връз­ки, кон­так­ти и парт­ньор­ски взаи­моот­но­ше­ния. Не се ин­те­ре­су­вай­те кой как­ви па­ри взе­ма, със­ре­до­то­че­те вни­ма­ние­то си в биз­не­са, къ­де­то ви оча­кват не­мал­ки пе­чал­би. Ин­те­ре­сът ви към чуж­ди­те де­ла мо­же да до­ве­де до ин­фор­ма­ция, от коя­то ще се из­не­на­да­те.

ЛЪВ Ло­ши но­ви­ни са при­чи­на за не­ком­фор­тно­то ви нас­трое­ние днес. Обе­зпо­кое­ни сте по по­вод па­ри и нап­рег­на­та­та до­маш­на об­ста­нов­ка. Фи­нан­со­вият ви проб­лем ще се раз­ре­ши из­не­над­ва­що бла­го­по­луч­но, а взаи­моот­но­ше­ния­та ви в до­ма ще се хар­мо­ни­зи­рат, ако иг­но­ри­ра­те не­чие чуж­до вме­ша­телс­тво. Про­фе­сио­нал­ният ви ден е мно­го ус­пе­шен.

ДЕВА Мо­же да сте раз­гне­ве­ни от биз­нес или об­щес­тве­но-де­ло­ви ан­га­жи­мен­ти, но то­ва ед­ва ли ще се от­ра­зи зле на бла­гоп­рия­тно­то раз­ви­тие на деня. Ще раз­ре­ши­те око­нча­тел­но фи­нан­сов проб­лем, ще осъ­щес­тви­те и то­ва, кое­то сте пла­ни­ра­ли за днес. Къс­ме­тът ви е голям и до­ри в ха­зар­та ще ви вър­ви. Ще ви за­рад­ват пред­пос­тав­ки за но­ви връз­ки, с но­во зна­че­ние.

ВЕЗНИ Вез­ни­те от­но­во са на твър­ди по­зи­ции и са ре­ше­ни да се справят ка­те­го­рич­но със за­да­чи­те и ан­га­жи­мен­ти­те си. Денят е до­бър за ва­ша­та ак­тив­ност и биз­нес реа­ли­за­ция. В та­зи об­ласт има­те голям шанс, а прия­тел­ски нас­троен мъж мо­же да ви бъ­де мно­го по­ле­зен днес. Въз­мож­но е на ра­бот­но­то си място да се сблъс­ка­те с проб­ле­ми.

СКОРПИОН Има­те же­ла­ние за реа­ли­за­ция в чуж­би­на и ще тър­си­те ин­фор­ма­ция по то­зи по­вод днес. Ве­роя­тно пер­спек­ти­ви­те няма да ви за­до­волят. Дру­ги са пре­ка­ле­но въо­ду­ше­ве­ни от въз­мож­на бла­гоп­рия­тна пром­яна, но тя е дос­та не­реал­на за осъ­щест­вява­не. Биз­не­сът и фи­нан­си­те ви са за­ви­си­ми от дру­ги хо­ра и мо­же да се сблъс­ка­те с ли­це­мер­но пред­ло­же­ние за по­мощ.

СТРЕЛЕЦ Днес ви оча­кват доб­ри но­ви­ни, удо­влет­вор­ява­щи фи­нан­си и чу­дес­ни взаи­моот­но­ше­ния с близ­ки и хо­ра от об­щес­тво­то. Слу­жеб­ният ден е мно­го пло­до­но­сен, ма­кар да са въз­мож­ни спо­ро­ве и кон­флик­ти. В парт­ньор­ска дей­ност е въз­мо­жен про­вал, от­ло­же­те биз­нес пла­но­ве­те си за друг ден, а в съ­бо­та за­ло­же­те на ус­пе­ха, кой­то ще ви до­не­се съд­руж­нич­ка.

КОЗИРОГ Съ­бо­та е ху­бав ден за мъ­же­те Ко­зи­рог. Ус­пе­хи­те за пред­ста­ви­тел­ки­те на зна­ка са из­ра­зе­ни най-ве­че в про­фе­сио­нал­ни­те за­дъл­же­ния. Ха­рак­тер­ни са ма­те­риал­ни и фи­нан­со­ви пе­чал­би. Объ­рне­те вни­ма­ние на кон­так­ти­те си, за­що­то някак­ва ин­фор­ма­ция мо­же да се ока­же важ­на за вас. Има чо­век, кой­то пре­ка­ле­но се ин­те­ре­су­ва от де­ла­та ви.

ВОДОЛЕЙ Да­ми­те от Во­до­лей са по-ак­тив­ни в де­ла­та си за реа­ли­за­ция на фи­нан­си се­га. Не се ядос­вай­те от въз­ник­на­ли нео­чак­ва­но проб­ле­ми, а от­ло­же­те тър­пе­ли­во за друг ден по­лу­ча­ва­не­то на па­ри. За съд­руж­на биз­нес дей­ност денят е мно­го бла­гоп­рия­тен и но­си по­бе­ди във връз­ка с ва­ше ре­ше­ние и пра­ви­лен из­бор. Съ­бо­та е от­ли­чен ден и за но­ви кон­так­ти.

РИБИ Съ­бо­та е бла­гоп­рия­тен ден за фи­нан­си­те ви и ще получите дъл­гоо­чак­ва­ни па­ри. Кон­так­ти­те ви с род­ни­ни и прия­те­ли съ­що ще са пол­зот­вор­ни, но в служ­ба­та са въз­мож­ни проб­ле­ми с шеф. Ус­пе­шен ден за съд­ру­жен биз­нес, но в парт­ньор­ски­те от­но­ше­ния се на­ла­га сме­ло да из­ло­жи­те ис­ка­ния­та и по­зи­ции­те си. Неп­рия­тнос­ти с же­на в до­ма.

loading...

Източник: https://www.blitz.bg/

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван